Jaka jest wysokość podatku od nieruchomości w Koszalinie?

Płacenie podatku od nieruchomości to obowiązek właścicieli działek, budynków i budowli położonych w Koszalinie. Procedura, która wiąże się z koniecznością regulowania należności z tego tytułu, może nie być jasna dla osób, które dopiero nabyły nieruchomość. Przyda się umiejętność obliczania stawki podatku oraz znajomość kroków, które należy wykonać, by wywiązać się z tego obowiązku.

Podatek od nieruchomości w Koszalinie – kto jest zobowiązany do płacenia?

Płatnikami podatku od nieruchomości mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Tym, co nakłada obowiązek podatkowy na daną jednostkę, firmę lub organizację, jest posiadanie nieruchomości, czyli:

  • gruntów,
  • budynków lub ich części,
  • budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek płacą właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści i samoistni posiadacze. Niekiedy może on także stać się obowiązkiem posiadaczy zależnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub miasta Koszalin.

Stawki podatku od nieruchomości w Koszalinie

Czy wiesz, że podstawą opodatkowania gruntów jest ich powierzchnia, a budynków – powierzchnia użytkowa? W przypadku budowli zaś należy najpierw wziąć pod uwagę wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, a następnie na jej podstawie obliczać podatek od nieruchomości. Koszalin nie jest wyjątkiem, jeśli chodzi o przebieg procesu wyliczania wysokości podatku.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w tym mieście ustalana jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie. Stawki nie mogą być jednak wyższe od tych, które zawarte są w aktualnym obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Wysokość stawek na terenie miasta Koszalin w 2022 roku wynosi:

  • w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,93 zł od 1 m2 powierzchni,
  • w przypadku budynków mieszkalnych – 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • w przypadku budynków (także mieszkalnych) lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Stawek dla pozostałych typów nieruchomości można szukać w aktualnej uchwale rady miejskiej w Koszalinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Koszalina.

Jak płacić podatek od nieruchomości w Koszalinie?

By zapłacić podatek od nieruchomości w Koszalinie, konieczne będzie złożenie deklaracji lub informacji podatkowej o nieruchomościach. To, który z dokumentów należy wypełnić, zależeć będzie od rodzaju płatnika. Osoby fizyczne składają informację podatkową o nieruchomościach (formularz IN-1), zaś deklarację (formularz DN-1 z odpowiednim załącznikiem) wypełniają osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki niemające osobowości prawnej.

Dokument należy złożyć w Urzędzie w Koszalinie w terminie 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli moment ten miał miejsce przed dniem 31 stycznia, deklaracja lub informacja musi zostać złożona do tego właśnie dnia. W zależności od preferencji podatnika, formularz można wypełnić osobiście w Urzędzie lub dostarczyć go tam w formie online.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.